Sari direct la conținut

Revolut Bank nu are nevoie de autorizație de la BNR. E suficientă cea de la Banca Centrală Europeană și notificarea Băncii Lituaniei

Cristian Bichi, consilierul Guvernatorului BNR, Foto: Hotnews
Cristian Bichi, consilierul Guvernatorului BNR, Foto: Hotnews

În ultima perioadă, în presa română a circulat știrea că Revolut Bank UAB a primit licența bancară de funcționare în România. Informația este eronată, întrucât, conform reglementărilor europene, instituția de credit din Lituania poate funcționa pe teritoriul țării noastre în liberă prestare de servicii doar pe baza autorizației (licenței) ce i-a fost eliberată de Banca Centrală Europeană și a notificării autorității de supraveghere din țara de origine. Să explicăm, pe exemplul Revolut Bank UAB, cum funcționează activitatea bancară transfrontieră în Uniunea Europeană. Și câteva cuvinte despre cine garantează depozitele acestei instituții de credit.

  • Să o luăm de la legislația primară europeană!

Principiul că nicio entitate nu poate desfășura activitate bancară fără o autorizație din partea unei autorități competente a fost introdus cu multe decenii în urmă în cadrul reglementării bancare europene. Procedura de autorizare în țările Uniunii Europene (UE), așa cum este ea structurată în prezent, este puternic influențată de prevederile Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene (Tratatul, TFUE)[i].

Tratatul, la care România este parte semnatară, cuprinde prevederi privind piața internă între statele membre, în cadrul căreia este asigurată libera mișcare a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor. De asemenea, Tratatul interzice orice restricții asupra libertății de stabilire, ce reprezintă dreptul acordat persoanelor fizice și firmelor din UE să se stabilească și să desfășoare activități in alte state membre.

  • Recunoașterea mutuală a autorizațiilor bancare și controlul țării de origine în UE și în Spațiul Economic European (SEE)

În domeniul bancar, principalul instrument pentru realizarea pieței unice a fost cea de a Doua directivă de consolidare bancara din 15 decembrie 1989, în prezent preluată, cu modificări si amendamente ulterioare, în Directiva nr. 2013/36/UE cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (transpusă în dreptul românesc). Directiva de consolidare a reprezentat un moment de cotitură în privința modului de desfășurare a supravegherii bancare în UE, introducând două principii fundamentale: recunoașterea mutuală (reciprocă) a autorizațiilor și controlul țării de origine.

Recunoașterea mutuală a autorizațiilor: Potrivit acestui principiu, statele membre ale UE/SEE[ii] permit ca activitățile cuprinse în anexa nr. 1 la Directiva 2013/36/UE să poată fi efectuate pe teritorul lor, fie prin stabilirea unei sucursale (dreptul la libera stabilire), fie prin prestarea de servicii în mod direct (libertatea de a presta servicii) de către orice instituție de credit autorizată și supravegheată de către o autoritate competentă din alt stat membru (țara de origine), cu condiția ca aceste activități să fie cuprinse în autorizație. Prin urmare, pentru a efectua servicii bancare transfrontaliere, în cadrul SEE, o instituție de credit nu este obligată să ceară o autorizație din partea autorității din țara gazdă, fiind suficient să dețină o autorizație eliberată de propia sa țara (țara de origine). Această libertate, cunoscută sub denumirea de “autorizație bancară unică” sau de “pașaport european” se aplică băncilor din țările SEE și filialelor bancare stabilite pe cuprinsul SEE de țări din afara SEE. Ea nu se aplică sucursalelor băncilor din țări din afara SEE, care trebuie să ceară autorizație separată din partea fiecărui stat membru SEE unde intenționează să opereze.

Controlul țării de origine: Acest principiu implică ca autoritatea de supraveghere din această țară, care a acordat autorizația de funcționare, să aibă rolul hotărâtor în privința supravegherii prudențiale a băncilor sale naționale pentru operațiunile desfășurate în alte țări din SEE.

  • Mecanismul de Supraveghere Unic – un nou nivel de control prudențial cu implicații asupra procedurii de autorizare bancară

Mecanismul de Supraveghere Unic (MSU), unul din cei doi piloni existenți ai Uniunii Bancare, a devenit operațional la data de 4 noiembrie 2014. El reprezintă, un sistem de supraveghere bancară înființat de către țările din zona euro pentru a întări reziliența băncilor europene. MSU se compune din Banca Centrală Europeană, care a primit, în premieră, atribuții pe linia controlului prudențial și autoritățile naționale de supraveghere din țările respective. BCE supraveghează direct 115 bănci semnificative (ce dețin 82% din activele bancare ale zonei euro), determinate pe baza unor criterii făcute publice, în timp ce băncile mai puțin semnificative continuă să fie supravegheate de autoritățile naționale competente în colaborare cu BCE.

În cadrul atribuțiilor sale, BCE are autoritatea de a acorda și retrage autorizații de funcționare pentru toate băncile din țările participante la MSU. Este evident că, în aceste noi condiții procedura de autorizare bancară devine mai complexă, adăugându-se un nou nivel. Procedura respectivă va presupune o colaborare între BCE și autoritatea competentă din țara de origine. Autoritatea națională competentă va verifica dacă cererea de autorizare îndeplinește condițiile prevăzute de legislația națională și în caz afirmativ va înainta BCE un proiect de decizie de autorizare. BCE, care verifică respectarea cerințelor legislației europene, are la dispoziție 10 zile pentru a se pronunța. În cazul unei decizii afirmative sau a neluării unei decizii, autorizația va fi acceptată.

  • Cum rămâne cu Revolut Bank UAB?

La propunerea Băncii Lituaniei, BCE a acordat în anul 2018 o autorizație de instituție de credit (tip bancă specializată) firmei Revolut Technologies UAB, ceea ce înseamnă că instituția respectivă are dreptul de a acepta depozite și de a oferi credite. Principala diferență între o bancă specializată și una cu autorizație deplină este aceea că, prima entitate nu poate oferi servicii de investiții. În același an, banca centrală a Lituaniei a emis o autorizație de instituție de moneda electronică pentru o altă firmă, si anume Revolut Payments UAB. Ambele companii fac parte din Revolut Ltd., un start-up înființat în 2015.

Banca Lituaniei, în calitate de autoritate de supaveghere competentă, a notificat BNR prestarea de servicii în mod direct pe teritoriul României de către Revolut Bank, în data de 4 martie 2020. Activitățile bancare pe care această instituție de credit le poate desfășura in România sunt cele care au făcut obiectul notificării, respectiv “atragere de depozite și alte fonduri rambursabile”. Informații privind instituțiile de credit din UE care au făcut uz de dreptul european la libera prestare de servicii bancare pe teritoriul statului român și activitățile permise acestora pot fi consultate pe site-ul web BNR (secțiunea Registre și Liste) în “Lista instituțiilor de credit care au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României”[iii].

  • Dar cu garantarea depozitelor?

Potrivit regulilor bancare armonizate la nivel european, fiecare stat membru al UE trebuie să se asigure că pe teritoriul său funcționează o schemă de garantare a depozitelor bancare recunoscută oficial. Principiul țării de origine funcționează și în acest domeniu. Prin urmare, schema de garantare din țara de origine a unei instituții de credit garantează depozitele plasate la sucursalele acesteia din alte țări ale UE și pe cele constituite ca urmare a furnizării de servicii în mod direct pe teritoriul statelor respective. Rezultă că aproape toate depozitele constituite la Revolut Bank UAB sunt garantate de către schema de protecție a depozitelor din Lituania, cu respectarea reglementărilor europene și naționale aplicabile, dintre care amintim limita de acoperire (garantare) de 100.000 de euro pe persoană. Detalii despre depozitele garantate și alte informații despre protecția oferită de schema lituaniană de garantare a depozitelor se pot obține de la adresa de Internet a instituției responsabile cu aceasta, Compania de Stat “Asigurarea Depozitelor și Investitiilor”: www.lidraudimas.lt. În acest context, referirile din presa autohtonă la o protecție oferită de Schema Europeană de Garantare a Depozitelor sunt greșite, deoarece această schemă, considerată al treilea pilon al Uniunii Bancare este încă în stadiul de proiect.

  • Concluzii

O autorizație din partea BNR este necesară pentru furnizarea de servicii bancare pe teritoriul țării noastre pentru instituțiile de credit cu sediul în România și pentru sucursalele băncilor din țări din afara UE/SEE. Instituțiile de credit din UE/SEE pot accesa piața bancară din România nu numai prin înființarea de filiale, persoane juridice române, ci și prin utilizarea autorizației bancare unice (pașaport european) acordate de o autoritate competentă dintr-un stat membru UE/SEE sau de către BCE, autorizație al cărei mecanism de funcționare a fost descris mai sus. Pe acest fundal, anunțul făcut de Revolut în data de 1 martie 2021 legat de operaționalizarea licenței sale în România trebuie înteles ca începerea prestării serviciilor bancare notificate autorității competente din România pe baza autorizației sale oferite de BCE și nu ca o acordare de autorizație bancară din partea BNR. De asemenea, până când Schema Europeană de Garantare a Depozitelor (European Deposit Guarantee Scheme – EDIS ) va fi înființată, garantarea depozitelor constituite la Revolut Bank UAB rămâne în seama schemei naționale din Lituania, administrată de Compania de Stat “Asigurarea Depozitelor și Investițiilor”.

Note:

i TFUE, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, a fost elaborat pe baza Tratatului de instituire a Comunității Europene, care, la rândul său, a avut la bază Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, semnat la Roma în anul 1957. Prevederile legate de drepul la libera stabilire și libera mișcare a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor au fost cuprinse, de la bun început, în Tratatul de la Roma.

ii Dispozițiile privind piața unică a UE se aplică și celor trei state (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS), care, împreuna cu statele UE, au format Spațiul Economic European (SEE) în anul 1984. Prin urmare, regulile europene privind autorizarea instituțiilor de credit sunt valabile și în cazul acestor state ale AELS.

iii În conformitate cu prevederile relevante ale Directivei (EU) 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, Banca Lituaniei a notificat BNR , în data de 7 decembrie 2018, în legatură cu prestarea de servicii de această natură în mod direct pe teritoriul României de către firma Revolut Payments UAB. Activitățile pe care această instituție le poate desfășura în România, potrivit notificării, pot fi vizualizate pe site-ul BNR în secțiunea Registre și Liste – “Lista instituțiilor emitente de monedă electronică care au notificat furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României”. Prin urmare, până recent, baza de clienți din România a fost atrasă prin prisma serviciilor prestate de Revolut în baza autorizației de instituție de monedă electronică. Această autorizație a fost dobândită inițial în Marea Britanie, iar ulterior, în perspectiva Brexit-ului, a fost obținuta în Lituania, pentru menținerea pașaportului european. Banii păstrați într-un cont de monedă electronică nu beneficiază de protecția fondului de garantare a depozitelor din Lituania.

N.red: Cristian Bichi este consilierul Guvernatorului pe probleme de stabilitate financiară. Articolul a apărut simultan și pe blogul Băncii Naționale.

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro